O nas

Zakres działalności


ARS POLONA zajmuje się eksportem i importem książek oraz czasopism

  • Eksport polskich czasopism popularnych i naukowych.
  • Eksport polskich książek i wydawnictw seryjnych.
  • Import czasopism naukowych.
  • Import światowych wydawnictw książkowych z różnych dziedzin nauki i życia.

ARS POLONA jest również organizatorem stoisk na międzynarodowych targach książki.

Historia Ars Polona S.A. – Ponad 60 lat w Polsce i na rynkach międzynarodowych1953
1 stycznia – utworzenie Centrali Handlu Zagranicznego Prasa i Książka (Zarządzenie nr 137 Min. Handlu Zagranicznego z 12 grudnia 1952 roku) – z pierwszą siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 31. Nadzór zwierzchni sprawuje Minister Handlu Zagranicznego.

1956
CHZ Prasa i Książka (z siedzibą przy ul. Foksal 18) organizuje 1. Międzynarodowe Targi Księgarskie w ramach XXV Międzynarodowych Targów w Poznaniu (17. 06 – 1. 07. 1956 roku).
1 sierpnia – zmiana nazwy na CHZ Ars Polona.

1957
CHZ Ars Polona organizuje 2. Międzynarodowe Targi Książki w ramach XXVI Międzynarodowych Targów w Poznaniu (9. 06 – 23. 06. 1957 roku).
Przeniesienie siedziby na Krakowskie Przedmieście 7.

1958
Przeniesienie Międzynarodowych Targów Książki z Poznania do Warszawy – Ars Polona organizuje w dniach 1. 06 – 8. 06. 1958 roku, w Pałacu Kultury i Nauki, samodzielną imprezę targową – 3. Międzynarodowe Targi Książki (MTK), pierwsze MTK w Warszawie.

1962
Ars Polona przystępuje do UFI (Union des Foires Internationales – Związku Targów Międzynarodowych).

1966
Zarządzenie nr 171 Ministra Kultury i Sztuki z 23 grudnia 1966 roku, wydane w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego – określa cele MTK, powołuje Komitet Organizacyjny i Sekretariat Targów, zatwierdza regulamin ich pracy oraz ustala zasady finansowania imprezy. Nadzór zwierzchni nad Ars Poloną przejmuje Minister Kultury i Sztuki.

1970
Nadzór zwierzchni nad Ars Poloną przejmuje Minister Łączności.

1971
Włączenie Ars Polony do PPUPiK „Ruch” (Państwowego Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”) – zmiana nazwy na CHZ Ars Polona-Ruch – rozszerzenie zakresu działania o import i eksport czasopism po fuzji z Przedsiębiorstwem Importu i Eksportu (PEI) „Ruch”.

1973
Utworzenie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” (RSW) – CHZ Ars Polona-Ruch zostaje włączona w struktury RSW, od 1 stycznia nadzór zwierzchni sprawuje Zarząd Główny RSW; następuje znaczne ograniczenie autonomii działania Ars Polona (pozbawienie osobowości prawnej), Centrala nie rozlicza się z budżetem państwa lecz z RSW.

1975
Powrót do nazwy CHZ Ars Polona, z dodatkiem RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

1979/80
Dalsze rozszerzenie asortymentu o instrumenty muzyczne, współczesne dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego (włączenie BHZ „DESA” do Ars Polona).

1990
Na mocy ustawy z 22 grudnia powstaje Komisja Likwidacyjna RSW – następuje prywatyzacja czasopism oraz przekształcenie jednostek RSW w samodzielne przedsiębiorstwa państwowe.

1991
17 grudnia utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe CHZ Ars Polona (podporządkowane Ministrowi Kultury i Sztuki), na którego asortyment składały się wówczas głównie książki, prasa oraz usługi poligraficzne oraz instrumenty, wydawnictwa i nagrania muzyczne, filatelistyka i numizmatyka, współczesne dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego (m.in. srebrna biżuteria), plakaty oraz (w mniejszym zakresie) artykuły piśmienne i biurowe itp.

1992
W grudniu następuje przekazanie Ars Polonie majątku formalnie należącego do RSW, od likwidacji pozycji państwowego monopolisty w imporcie i eksporcie publikacji (1990 roku) o ponad połowę zmalały obroty Ars Polona (w tym ok. 50% stanowią czasopisma, następnie usługi poligraficzne, a na trzecim miejscu książki).

1994
Początek procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa.

1996
Nadzór zwierzchni nad Ars Poloną przejmuje Minister Skarbu Państwa.

1997
Ars Polona występuje z UFI.

2000
Zakończenie procesu prywatyzacji, 1 stycznia powstaje spółka akcyjna CHZ Ars Polona S.A.

2002
CHZ Ars Polona S.A. uzyskuje certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000

2004
W październiku Ars Polona zmienia siedzibę – z Krakowskiego Przedmieścia 7 przenosi się do własnego budynku przy ul. Obrońców 25 na Saskiej Kępie w Warszawie.

Kalendarium dyrektorów i prezesów ARS POLONY1953 – 1956
Zygmunt Jankiewicz

Dyrektor Centrali Handlu Zagranicznego Prasa i Książka

1956 – 1958
Sławomir Schoenborn
Dyrektor CHZ Prasa i Książka
Dyrektor CHZ Ars Polona

1961 – 1965
Zygmunt Schellenberg
Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona

1959 – 1961
Bolesław Trombala
Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona

1966 – 1971
Ziemowit Jasiński
Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona

1971 – 1978
Wacław Cebula
Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona

1978 – 1990
Janusz Palacz

Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona

1990 – 2001
Monika Białecka
Od grudnia 1990 roku – Pełnomocnik Komisji ds. Likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch w CHZ Ars Polona oraz I Zastępca Dyrektora Naczelnego CHZ Ars Polona
Od września 1991 roku – Tymczasowy Kierownik PP CHZ Ars Polona
Od maja 1992 roku – Dyrektor Naczelny PP CHZ Ars Polona
Od stycznia 2000 roku – Dyrektor Naczelny CHZ Ars Polona S.A. oraz Prezes Zarządu

2002 – 2003
Janusz Fogler
Prezes Zarządu CHZ Ars Polona S.A.

2003 – 2005
Magdalena Ślusarska
Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu CHZ Ars Polona S.A.

2005
Grzegorz Guzowski
Od grudnia 2005 roku – Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu CHZ Ars Polona S.A.

Wcześniej:
Od października 1994 roku – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PP CHZ Ars Polona
Od stycznia 2000 do sierpnia 2002 roku – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy CHZ Ars Polona S.A. i Wiceprezes Zarządu
Od listopada 2003 roku – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy CHZ Ars Polona S.A. i Wiceprezes Zarządu


Logo Ars Polona